PLANGENOMFÖRANDE

PLANGENOMFÖRANDE OCH MARKEXPLOATERING

Varje markexploatering är unik, och ställer krav på såväl teoretiska som praktiska kunskaper. Den juridiska kompetensen, med kunskap om bl.a. jordabalken, fastighetsbildningslagen och PBL lägger grunden. Förhandlingsvana och en övergripande förståelse för exploateringsprocessen kompletterar, och sammantaget byggs ett stabilt fundament för ett framgångsrikt plangenomförande.

Våra konsulter har ett stort antal uppdrag inom plangenomförande och markexploatering. Vi stöttar kunden i olika delar av detaljplaneprocessen; förhandlingar, framtagande av exploaterings- och marköverlåtelseavtal, framtagande av exploateringskalkyler m.m.

Vi utför uppdrag åt såväl kommuner som byggherrar.