PROJEKT OCH UPPDRAG

Tibvik har sitt huvudkontor i Göteborg, och åtar sig främst uppdrag i Västsverige.

Vi bistår både offentliga och privata uppdragsgivare.

Vi är angelägna om våra kunders integritet. De uppdrag som utförs är en ensak mellan dig och oss, och det är du som kund som äger de avtal och dokument som tas fram i ditt ärende. Vi delar inte uppgifter om dig och ditt uppdrag utan ert godkännande.

Exempel på typuppdrag:

Kommuner – Att bistå i fastighetsrelaterade uppgifter med tonvikt på mark- och exploateringsfrågor kopplade till detaljplanegenomförandet i olika skeden, såsom framtagande av genomförandebeskrivningar, bevakning av genomförandefrågor, upprättande av avtal, bedömning av markvärden och intrångsersättningar, markförhandlingar och projektledning.

Privatpersoner – Stöd vid utveckling av befintligt fastighetsbestånd, vid t.ex avstyckningar av nya byggrätter, där vi utreder rättigheter, föreslår lämplig fastighetsbildning och bistår med ansökningshandlingar till, och kontakter med, Lantmäteriet.

Fastighetsbolag – Att bistå i fastighetsrelaterade frågor. Det kan gälla markköp och försäljningar, att representera företaget i planfrågor och att agera ombud i fastighetsrättsliga tvister.